Demo oversættelse af juridisk tekst

Kildesprog – Engelsk

Målsprog – Dansk

1.1       Owner agrees to pay interest at the rate of the lesser of 12%  (twelve percent) per annum or, if less, the maximum allowable legal rate on the unpaid balance of all invoices measured from the invoice date. Invoices are due when received; however, no such interest will be due on any invoice that is fully paid within thirty (30) days from the date of such invoice. With respect to each invoice that is not fully paid within thirty (30) days from the invoice date, Owner also agrees to pay reasonable costs of collection, including reasonable attorney’s fees and court costs.

1.2       This contract may be terminated upon written notice by either party, should the other party fail to perform its obligations under this Contract, including making any timely payment due hereunder or thereunder, and such failure is not remedied within Sixty (60) days of receiving written notification of such breach by the non-breaching party.If this Contract is terminated for any reason through no fault of DS, then Owner shall compensate DS for services performed up to the date of DS’s receipt of written notice of termination based upon the relevant payment schedules contained herein, including pro rata payment for milestones or months of service partially completed by the Design Implementation Services.

1.1       Ejer indvilliger i at betale det mindste af enten 12% (tolv procent) per år eller, hvis mindre, den maksimalt tilladte rente på den udestående saldo for samtlige fakturær, regnet fra fakturadatoen. Fakturær forfalder ved modtagelsen; dog betales ingen sådanne renter på fakturær, der er fuldt betalt inden for tredive (30) dage fra fakturadatoen. Med hensyn til hver enkelt faktura, der ikke er fuldt betalt inden for tredive (30) dage fra fakturadatoen, så indvilliger Ejer også i at betale for rimelige omkostninger ved inddrivelse, herunder rimelige advokatsalærer og retsafgifter.

1.2       Denne Aftale kan opsiges med skriftligt varsel af hver af parterne i det tilfælde, hvor den anden part misligholder sine forpligtelser under denne Aftale, inklusive rettidig betaling af skyldige beløb herunder eller derunder, og en sådan misligholdelse ikke afhjælpes inden for tres (60) dage fra modtagelsen af skriftligt varsel om en sådan misligholdelse fra den ikke-misligholdende part.Såfremt denne Aftale opsiges af grunde, der ikke kan tilregnes DS, skal Ejer kompensere DS for ydelser leveret op til datoen for DSs modtagelse af skriftligt opsigelsesvarsel baseret på de relevante betalingsrater fastlagt herunder, inklusive pro rata betalinger for milepæle eller måneders delvist afsluttede ydelser af Design Implementerings­services.


US Embassy in Denmark Syddansk Universitet Dan & Bradstreet
Nationalt videncenter for læsning University College Sjælland University College Nordjylland
Aalborg Universitet Statens Serum Institut Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Scroll to Top