Demo oversættelse af videnskabelig tekst

Kildesprog – Dansk

Målsprog – Engelsk

Radioaktivitet

Radioaktivitet Statens Institut for Strålebeskyttelse fungerer som strålebeskyttelsesmyndighed i medfør af radioaktivitetsloven.Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

Hvad er radioaktivitet?

Radioaktivt henfald er en fysisk proces, hvor atomkerner kommer af med overskudsenergi. Radioaktivitet er ikke et produkt af moderne teknik, men en fysisk proces som har eksisteret siden længe før vores solsystem blev til.

Et atom er den mindste kemiske bestanddel af et grundstof og består af en atomkerne omgivet af en sky af elektroner. Atomkernen består i sin tur af protoner og neutroner.

Antallet af protoner i kernen bestemmer om atomet er for eksempel et ilt-, guld- eller kulstofatom, dvs. hvilket grundstof atomet hører til. Atomer af det samme grundstof men med forskelligt antal af neutroner kaldes isotoper. I naturen er grundstofferne blandinger af forskellige isotoper. Mange isotoper er ustabile og derfor radioaktive, men de stabile isotoper af et stof er mere almindelige.

Man taler om stabile og ustabile atomkerner. Ustabile kerner bliver stabile ved at henfalde, ofte i flere led. Ved henfaldet udsender de ioniserende stråling (se nedenfor) og omdannes til et andet grundstof eller en anden isotop.

Radioaktive stoffer har forskellige halveringstider. Det er et mål for, hvor lang tid det tager, inden halvdelen af de ustabile kerner i et stof er henfaldet. Hvis halveringstiden er kort, betyder det, at antallet af ustabile kerner i stoffet mindskes hurtigt, men det siger ikke noget om selve strålingens egenskaber.

Radioactivity

The State Institute of Radiation Protection functions as a radiation protection authority in accordance with the Danish Radioactivity Act. Our main purpose is to protect employees, patients and the population as a whole, including animals and the environment, from ionizing radiation.

What is radioactivity?

Radioactive decay is a physical process in which atomic nuclei release excess energy. Radioactivity is not a product of modern technology; rather, it is a physical process that has existed since long before our solar system came into being.

An atom is the smallest chemical component of an element and consists of an atomic nucleus surrounded by a cloud of electrons. The nucleus of the atom, in turn, consists of protons and neutrons.

The number of protons in the nucleus determines whether the atom is, for example, an oxygen, gold or carbon atom – in other words, which element the atom belongs to. Atoms of the same element but with a different number of neutrons are called isotopes. In nature, elements are a mixture of various isotopes. Many isotopes are unstable and therefore radioactive, but stable isotopes of a material are more common.

We talk about stable and unstable atomic nuclei. Unstable nuclei become stable by decaying, often in several stages. During decay, they release ionizing radiation (see below) and are transformed into another element or another isotope.

Radioactive substances have different half-lives. This is a measure of how long it takes until half of the unstable nuclei in an element have decayed. If the half-life is short, this means that the number of unstable nuclei in the substance decreases rapidly, but it does not actually say anything about the properties of the radiation itself.


US Embassy in Denmark Syddansk Universitet Dan & Bradstreet
Nationalt videncenter for læsning University College Sjælland University College Nordjylland
Aalborg Universitet Statens Serum Institut Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Scroll to Top