Demo oversættelse af historisk tekst

Kildesprog – Dansk

Målsprog – Engelsk

På trods af forsøg på at opretholde de oversøiske forretninger måtte de multinationale entreprenørfirmær se sig afskåret fra at få overført valuta fra de udenlandske afdelinger uden for det tysk besatte Europa. Særlig hårdt ramt var Christiani & Nielsen, som i efteråret 1940 måtte søge Handelsministeriet om en eksportkredit på 1,7 mio. kroner til opretholdelsen af hovedkontorets drift. Samtidig var firmæt under pres fra sin danske forbindelse for at afvikle en større bankgæld i Holland, hvis Handelsbanken fortsat skulle yde kredit. Situationen betød, at firmæt besluttede at søge nye indtægter inden for det tysk besatte Europa, hvis virksomheden ikke skulle stille driften på vågeblus.I efteråret begyndte firmæts ledelse systematisk at afsøge det europæiske marked for nye projekter. Blikket faldt på Norge, hvor tyskerne havde en række store byggeprojekter i støbeskeen. De nye store muligheder i Norge førte til en rekonstruktion af den norske afdeling, som kort efter påtog sig byggeopgaver for det tysk kontrollerede firma A/S Nordag. Som et led i den økonomiske nyordning af Europa og som et resultat af Luftwaffes efterspørgsel på aluminium påbegyndte den tyske besættelsesmagt en udvidelse af den allerede eksisterende aluminiumsindustri i Norge. Firmæt A/S Nordag var et joint venture mellem Luftwaffe og I.G. Farben, der var et led i den såkaldte “Koppenberg-plan”. Det tyske aluminiumsprojekt er af historikeren Alan Milward blevet beskrevet som, at: “no other wartime episode is so revealing about the nature of the relationship between the National Socialist government and the industrial circles which supported it”. Projektet var på en og same tid udtryk for en konfliktfuld blanding af politiske nyordningsambitioner, militære rustningshensyn og privatøkonomiske interesser. Despite efforts to maintain their overseas business, multinational building contractors were unable to receive foreign currency payments from their offices outside German-occupied Europe. Christiani & Nielsen were especially hard hit, and in autumn 1940 they had to apply to the Ministry of Commerce for an export credit of 1.7 million kroner to maintain the operation of their headquarters. The firm was also under pressure from its Danish connection to settle a large debt to a Dutch bank; otherwise, Handelsbanken would not continue to extend credit. The situation was such that the firm decided to seek new sources of income within German-occupied Europe in order to prevent operations from coming to a standstill. In the autumn, the firm’s management began systematically exploring the European market for new projects. Their gaze fell on Norway, where the Germans had several large building projects in the pipeline. To accommodate the new opportunities in Norway, the firm reorganized their Norwegian office, which shortly afterwards undertook building jobs for the German-controlled firm A/S Nordag. As part of the new European economic order and in response to the Luftwaffe’s demand for aluminium, the German occupying power had begun expanding the existing Norwegian aluminium industry. The firm A/S Nordag was a joint venture between the Luftwaffe and IG Farben, part of the so-called ‘Koppenberg Plan’. Historian Alan Milward has this to say about the German aluminium project: ‘no other wartime episode is so revealing about the nature of the relationship between the National Socialist government and the industrial circles which supported it’. The project was a contradictory mixture of ambitions for a new political order, military armament considerations and private economic interests.

US Embassy in Denmark Syddansk Universitet Dan & Bradstreet
Nationalt videncenter for læsning University College Sjælland University College Nordjylland
Aalborg Universitet Statens Serum Institut Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Scroll to Top